Podlaskie

Województwo podlaskie jest regionem wielokulturowym i wielonarodowościowym, gdyż obok Polaków mieszkają tu: Białorusini, Litwini, Romowie, Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy, przed II wojną światową także Żydzi. W regionie istnieją liczne obiekty zabytkowe związane z kulturą tych narodów. Środowisko przyrodnicze województwa podlaskiego charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności. Świadczą o tym tutejsze puszcze oraz największy w Europie kompleks bagien. Szczególną wartość przyrodniczą, historyczną i turystyczną mają cztery parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski, o łącznej powierzchni 92,0 tys. ha. Białowieski Park Narodowy jest jednym z czterech w Polsce rezerwatów biosfery oraz jedynym polskim obiektem przyrodniczym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Ponadto w województwie występują trzy parki krajobrazowe: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Suwalski Park Krajobrazowy, o łącznej powierzchni 88,1 tys. ha. Ważnym obszarem przyrodniczym jest również kompleks Puszczy Augustowskiej. W województwie podlaskim ochroną rezerwatową objęto 14 tys. ha powierzchni (85 rezerwatów), wyznaczono 15 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 471,8 tys. ha i ustanowiono ponad 2 tys. pomników przyrody. Cały obszar województwa leży w strefie Zielonych Płuc Polski. Ochroną prawną objęte jest 32,0% powierzchni regionu, co stawia województwo podlaskie w ścisłej czołówce krajowej. Istnieją tu sprzyjające warunki do rozwoju turystyki przyrodniczej. Województwo podlaskie charakteryzuje się dość wysoką lesistością, zróżnicowaną rzeźbą terenu i stosunkowo ubogą siecią hydrograficzną. Głównymi ciekami są: Narew, Biebrza, Rospuda i Bug, który jest rzeką graniczną. Obszarem o licznych jeziorach jest północna część województwa. Głównym materiałem budowlanym na tym obszarze było drewno.
Z cegły budowano jedynie obiekty sakralne oraz duże siedziby magnatów. Walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz dziedzictwo kulturowe województwa podlaskiego stwarzają szerokie możliwości rozwoju turystyki. Turystyka w regionie podlaskim już obecnie pełni ważną funkcję gospodarczą, a w przyszłości powinna być siła sprawczą rozwoju przedsiębiorczości.

 

źródło: www.zielonewrota.pl